राष्ट्रियसभामा २४ जना निर्विरोध निर्वा्चित,,, प्रदेश नम्बर १ बाट ६ जना

lgjf{rg cfof]un] /fli6«o;efdf @$ hgf lglj{/f]w lgjfl{\rt ePsf] 3f]if0ff u/]sf] 5 . & j6} k|b]zdf u/L @$ hgf lgjfl{\rg ePsf] eGb} cfof]un] ca #@ kbsf nflu %@ hgf pDd]bjf/ r'gfjL k|lt:kwf{df /x]sf] hgfPsf] 5 .

k|b]z gDa/ ! df dlxnf # / cGo # u/L ^ hgf pDd]bjf/ lglj/f]w lgjfl{\rt ePsf 5g\ . ! gDa/df ca blnt ! / ckfËtf ePsf jf cNk;Î\os ! kb u/L hDdf @ kbsf nflu r'gfj x'g] 5 . k|b]z gDa/ @ df * j6} kbsf pDd]bjf/ lglj{/f]w lgjfl{\rt x'g'ePsf] 5  .

k|b]z gDa/ # df * j6} kbdf dtbfg x'g] 5 . k|b]z gDa/ $ df ckfËtf ePsf jf cNk;Î\os ! kbdf pDd]bjf/ lglj{/f]w lgjfl{\rt ePsfn] afFsL & ;b:osf nflu r'gfj x'g]5  . k|b]z gDa/ % df dlxnf # kbdf pDd]bjf/x¿ lglj{/f]w lgjfl{\rt ePsf 5g\ .

% gDa/df ca #, blnt ! / ckfËtf ePsf jf cNk;Î\os ! u/L hDdf % kbdf r'gfj x'g] 5 . To:t}, k|b]z gDa/ ^ df ;a} kbdf r'gfj x'g]5  .

k|b]z & df dlxnf # / v'Nnf # u/L ^ kbdf pDd]bjf/x¿ lglj{/f]w ePsfn] ca blnt ! / ckfËtf ePsf jf cNk;Î\os ! u/L hDdf @ kbdf r'gfj x'g] 5 . /fli6«o;efsf] r'gfj df3 @$ ut] x'Fb} 5 .

Comments